VZP

VZP

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY  CK VEVA travel, s.r.o.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch VEVA travel (ďalej len - Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou VEVA travel, sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (dalej len - zmluva o zájazde), ktorú VEVA travel, uzatvára s objednávateľom zájazdu a sú v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z.

L Zmluvný vzťah

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

A) VEVA  travel, s.r.o., so sídlom Košice Alžbetina 5, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom vlastnej prevádzky alebo externých autorizovaných predajcov (ďalej len - CK) a

B) Objednávateľ, ktorým môže byt' fyzická alebo právnická osoba.

2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením zo strany CK. Zmluva a zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.

3. Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníka, dodatočných ponúk CK, objednávateľom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok resp. osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde.

II. Ceny zájazdu

1. Všetky ceny zájazdov organizovaných CK sú v € a vykalkulované sú z kurzu eura oproti cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka NBS platným ku dňu 15. 10. 2016  a ceny služieb a poplatkov známe k tomuto dátumu.

2. V cenníku CK sú uvedené aktuálne ceny. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k

a) zvýšeniu dopravných nákladov, vrátane cien pohonných hmôt

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových , tranzitných a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu

3. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začatím zájazdu, CK zvýši cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde

a) o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa bodu 2 ods. 3, písmena a) a b) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu

b) o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu podľa bodu 2 ods. 3. písmeno c)

4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať bezodkladne, najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu

III. Platobné podmienky

1. CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím,

2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50 % z ceny dosiaľ objednaných služieb + celkovú cenu poistného, ak si komplexné  cestovne poistenie objedná

b) najneskôr 40 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb,

c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 40 dni pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny dosiaľ objednaných služieb.

3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny doposiaľ objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín úhrady celej ceny dosiaľ objednaných služieb, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VII. týchto Všeobecných podmienok.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ má právo:

a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

b) vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

c} odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa čl. VII. týchto Všeobecných podmienok kedykoľvek pred začatím čerpania služieb

d) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s čl. VI    Il. týchto Všeobecných podmienok

e) písomne oznámiť CK, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená. Toto právo môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 45 dni pred začatím zájazdu. Uplynutím tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom. Oznámenie musí obsahovať vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú

2. Objednávateľ má povinnosť:

a) poskytnúť CK všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä pravdivo a úplne uvádzať údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK

b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III. týchto Všeobecných podmienok

c) obstarať si a mať pri sebe počas zájazdu platný cestovný doklad, prípadne vízum pokiaľ je vyžadované, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Každé dieťa musí mať svoj vlastný  cestovný pas. Deti do 15 rokov, ak necestujú spolu s rodičmi, môžu cestovať len v sprievode dospelých osôb alebo s písomným súhlasom zákonného zástupcu a musia mať vlastný cestovný pas. Osoby, ktorých zdravotný stav to vyžaduje, môžu cestovať len v sprievode a dohľade iných dospelých osôb. Pri organizovaní zájazdu do krajín s vízovou povinnosťou objednávateľ predloží cestovný pas v termíne, ktorý urči CK. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša objednávateľ

d) Bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb

e) Prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb

f) Nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov

g) Riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program

h) Počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK

i) Dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa ČI. VIII, Týchto Všeobecných podmienok

j) Dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase,

3. K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb ďalej patri:

a) poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým CK bude komunikovať a ktorý oboznámi svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami a informáciami, ktoré od CK dostane.

V. Povinnosti a práva CK

1. CK je povinná:

a) mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo krátkodobej platobnej neschopnosti

b) pred uzavretím zmluvy o zájazde informovať o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu

c) najneskôr sedem dni pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomné ďalšie potrebné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve, katalógu alebo v cenníku, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, a to najmä:

– Podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba

– Všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb (napríklad poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, atd.)

– Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, CK svoju povinnosť podľa ods. 1 pism. c) musí splniť pri uzatváraní zmluvy.

2. CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad vopred potvrdených a zaplatených služieb.

3. K povinnostiam objednávateľa uvedeným v čl. IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva CK.

VI. Zmeny dohodnutých služieb,  zrušenie  zájazdu

1. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí byť v návrhu nová cena uvedená. Objednávateľ má právo rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy súhlasiť alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľa sa musí oznámiť CK písomne v lehote určenej CK v návrhu zmeny zmluvy o zájazde.

2. CK má právo zrušiť zájazd, ak v lehote 21 dní pred začatím nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CK ekonomicky neúnosné, pretože náklady vynaložené na jeho uskutočnenie výrazne prevyšujú náklady plánované. Minimálny počet účastníkov zájazdu pre všetky zájazdy je stanovený počtom 35 osôb, pokiaľ v katalógu alebo cenníku nie je uvedený iný počet. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi bezodkladne písomnou formou.

3. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalosti, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolnosti,

4. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy o zájazde podľa ods. 1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5. Ak po začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenie, aby mohol zájazd pokračovať.

6. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7. Na základe individuálnej požiadavky objednávateľa CK. pokiaľ je to možné, urobí zmenu podmienok dohodnutých v zmluva o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 4,- EUR za jednu zmenu. Ide o zmenu termínu, typu ubytovacieho zariadenia, počtu osôb. nástupného miesta a pod. V prípade takejto zmeny požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začatím zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v súlade s čl, VII. týchto Všeobecných podmienok.

VII. Odstúpenie od zmluvy o zájazde

1. CK môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, ktoré boli zmluvou dohodnuté, pričom zašle objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v zmluve o zájazde písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu

b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa čl. VI. ods. 4 týchto Všeobecných podmienok

c) ak dôjde k porušeniu povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde,

Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde musí objednávateľ oznámiť písomnou formou a odovzdať ho osobne na predajné miesto, kde si zájazd zakúpil alebo ho poslať CK doporučeným listom. Pri osobnom odovzdávaní účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odovzdania oznámenia resp. pri posielaní doporučeným listom CK dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si zájazd zakúpil.

3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinnosti CK alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.

 4. Pri určení počtu dni pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň , ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.

5. CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

6. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný oznámiť to CK písomne a zároveň zaplatiť storno poplatok. Účasť je zrušená ku dňu, kedy objednávateľ písomne s podpisom podá zrušenie účasti u CK spolu s uvedením dôvodu zrušenia objednaných služieb. Po obdržaní oznámenia o zrušení zájazdu CK vráti objednávateľovi zaplatenú sumu zníženú o príslušný stornopoplatok.  Stornopoplatky sú vyjadrené ako percento z celkovej ceny zájazdu následovne:
Základný stornopoplatok do 46 dní pred dohodnutým termínom poskytovania
služieb CK účtuje – 50 €/osoba
od 45 do 31 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb – 30 %   od 30 do 22 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb – 60 %   od 21 do 15 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb – 75 %
od 14 do 7 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb –   90 %   Menej ako 7 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb –100 %.

Pri nenastúpení na zájazd, dobrovoľnom nečerpaní služieb alebo pri nečerpaní služieb spôsobeným vlastným zavinením nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie ceny zájazdu.

VIII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škodu

1. V prípade, že CK neposkytne všetky služby predmetného zájazdu v plnom rozsahu a kvalite tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, má objednávateľ právo na reklamáciu. Objednávateľ u platní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK.

2. Ak sa dodávateľovi služby alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento protokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v troch vyhotoveniach! 1 pre zástupcu CK. 2 pre klienta) a podpísaný zástupcom CK a objednávateľom.

3. Jednu kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou je objednávateľ povinný preukázateľne doručiť CK. Objednávateľ musí svoje nároky z reklamácie uplatniť v lehote do 3 mesiacov, inak mu právo zanikne.

4. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote 30 dní od prijatia reklamácie.

5. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcov, v hoteli alebo Inej organizácii.

6. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

7. V prípade, že dôjde k "overbookingu" ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, poskytne sa náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. Ďalšie nároky voči CK sú vylúčené. Za závažné sa nepovažuje zmena ubytovania rovnakej kategórie, alebo poskytnutie ubytovania vyššej kvality. Rovnako sa za závažnú zmenu nepovažuje zmena leteckej spoločnosti, autobusovej spoločnosti, zmena nástupného miesta, času odletu, trasy autobusu, či typu lietadla, letu a jeho trasy, čí prestupných miest, ako aj zmena odletového miesta.

8. Malé zmeny zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného partnera (organizácia stravovania, poskytovanie doplnkových služieb, fakultatívnych programov a výletov, stavebná činnosť a pod.) môžu nastať v priebehu sezóny v krátkej dobe pred odchodom na zájazd. Uvedené zmeny CK nemôže ovplyvniť, preto v prípade reklamácie, bude predmet reklamácie, reklamovať u svojho partnera – dodávateľa týchto služieb.

9. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť i niekoľko hodín pred plánovaným odletom. CK neručí za meškanie lietadla resp. skorší odlet alebo prílet (čo môže vzniknúť z technických dôvodov, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, z prevádzkových dôvodov, preťaženia leteckých ciest a pod.) a za škody tým spôsobené. V prípade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu od CK za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom, ani na odstúpenie od zmluvy o zájazde. V takomto prípade bude klientom bezodkladne poskytnutá pomoc, podľa ustanovenia ES č. 26102004 bude klientom poskytnutá  náhrada a pomoc cestujúcim.

10. Vzhľadom na nepredvídané okolnosti ako sú počasie, čakanie na hraničných priechodoch, prípadne problémy v cestnej premávke, môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. V prípade omeškania autobusu nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeškaný čas alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, budú účtované storno poplatky podľa platných Všeobecných zmluvných podmienok..

11. Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v pokynoch na zájazd.

12. Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba počítať s tým, že do prvého a posledného dňa v rôznej miere zasahujú dopravné a ubytovacie služby. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi z týchto dôvodov a nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané.

13. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávateľovi služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných udalostí.

IX. Cestovné poistenie

1. Súčasťou všetkých zájazdov CK je ako nepovinný príplatok komplexné cestovné poistenie. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je okrem iného zahrnuté poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v katalógu a cenníku CK a presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ prevezme od CK.

2. Pri vzniku poistnej udalosti je poistený v priamom vzťahu s poisťovacou spoločnosťou a CK neprináleží posudzovať existenciu resp. výšku uplatňovaných nárokov z toho vzťahu.

X. Poistenie insolventnosti

1. CK je v súlade so zákonom č. 281/2001Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií v platnom znení povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku. CK ako poistník má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku s Európskou cestovnou poisťovňou ako poisťovateľom.

XI. Ochrana osobných údajov

1.Objednávateľ  v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu, a to i v prípade , že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode  objednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona a ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom  uzavretia Zmluvy.

XII. Alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č.391/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. Februára 2016. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.  Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení nasledovných podmienok:

1) spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva;

2) spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1) odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní do dňa jej odoslania.

 Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia. Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vrátane kontaktov a príslušných formulárov.

 XII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých zájazdoch usporiadaných CK uskutočnené po 1.1.2016 a sú súčasťou zmluvy o zájazde, ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

2. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky, ako aj základné informácie pre turistov známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

3. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, svoj súhlas s tým, aby CK spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a prostredníctvom CK a zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovávanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o zájazde. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK a osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať.

4. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym k dátumu 31. 10. 2016.  CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré vydáva CK a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.